Bofors AB

Bofors AB, som ingick i Celsius AB, bestod av ett moderbolag med tre divisioner och fem svenska dotterbolag samt försäljningsbolag och representanter i ett fyrtiotal länder i flera världsdelar.

Bofors affärsidé var att utveckla, tillverka, marknadsföra och underhålla avancerad försvarsmateriel för det svenska försvarets behov och för den internationella marknaden. Bofors teknik- och kompetensbas kunde även utnyttjas för nära relaterad verksamhet.

Företaget var främst verksamt inom områdena pansarvärn, luftvärn, artillerisystem, marinbeväpningar inklusive undervattensvapen, stridsfordon, intelligent ammunition, krut och sprängämnen. Här fanns också den kompetens som var nödvändig för systemsamordning på alla nivåer. Flera av Bofors enheter var även engagerade i internationella samarbeten.

I Boforsgruppen fanns vid slutet av 1990-talet c:a 4500 anställda och faktureringen låg på närmare 4,2 mdr SEK. Orderstocken var ca 9,3 mdr SEK.


Organisation


Bofors Weapon Systems

Divisionen, som är var största enheten i Boforsgruppen, utvecklade och tillverkade pjässystem för artilleri, luftvärn och marina ändamål, direktriktade pansarvärnsvapen, torn och beväpning för stridsfordon, minor och ammunition.

Granatgeväret Carl-Gustaf och pansarskottet AT4 hör till de mest välkända produkterna inom pansarvärnsområdet. Stridsfordon 90-tornet med 40mm kanon och den slutfasstyrda granatkastarprojektilen STRIX serietillverkades för den svenska armén. Bofors 40mm 3P är en programmerbar granat för bekämpning av de flesta hot. Artillerigranaten 155mm BONUS med smarta substridsdelar, avsedd att bekämpa pansar på långt håll, var ett viktigt utvecklingsprojekt.

Divisionen som till största del var belägen i Karlskoga, men även i Eskilstuna, hade ca 1800 anställda vid 1990-talets slut.


Bofors Missiles

Division Missiles arbetade med utveckling och produktion av missilsystem för luftvärn och pansarvärn.

En kontinuerlig utveckling under flera decennier hade byggt upp divisionens kompetens, inte minst inom elektronikområdet, till en mycket hög nivå.

Divisionen tillverkade de kända robotsystemen RBS 70 och RBS 90 för luftvärn, och BILL, som är ett pansarvärnsrobotsystem. Luftvärnsrobotsystemet BAMSE, ett allväderssystem med medellång räckvidd, var det viktigaste utvecklingsprojektet.

Bofors Missiles deltog även i internationella samarbetsprojekt.

Divisionen som var belägen i Karlskoga hade vid slutet av 1990-talet ca 620 anställda.


Bofors Underwater Systems AB

Företaget utvecklade och tillverkade torpedsystem med fjärrstyrda, målsökande torpeder och eldledningar samt sjöminor.

Den nya lätta torpeden, Torped 45 seriebeställdes 1992 av det svenska försvaret. Torped 62, en tung torped avsedd att användas både mot ubåtar och ytmål var den senaste som utvecklades av Bofors Underwater Systems AB.

SUTEC, som var en egen resultatenhet inom Bofors Underwater Systems och beläget i Linköping, producerade fjärrstyrda undervattensfarkoster för både militärt bruk och för offshore-industrin.

Inom dotterbolaget Bofors SA Marine i Landskrona utvecklade och tillverkade sjöminor och minsvepningsutrustningar.

Företaget som till huvuddel var beläget i Motala hade ca 370 anställda vid 1990-talets slut.


Bofors Carl Gustaf AB

Finkalibervapen och ammunition har varit Bofors’ huvudnäring i 200 år. Bofors Carl Gustaf AB utvecklade, tillverkade, marknadsförde och underhöll militära finkalibriga vapen och finkalibrig ammunition samt jaktvapen. Huvudprodukten var automatkarbinen Ak5 med tillhörande 5,56mm ammunition. Företaget hade en stark internationell ställning som tillverkare av pansarbrytande finkalibrig ammunition.

Winscan AB var ett helägt dotterbolag som säljer jaktvapen och ammunition.

Bofors Carl Gustaf AB var beläget i Eskilstuna och Karlsborg och hade ca 380 anställda vid slutet av 1990-talet.


Bofors Explosives AB

Företaget hade ett brett produktprogram inom krut och sprängämnesområdet med produkter som hade både militära och civila användningsområden.

Bofors Explosives hade nått mycket långt när det gällde utveckling av lågkänslig ammunition, s k insensitive munitions. Denna typ av ammunition har hög verkan och betydligt högre säkerhet än dagens standardammunition.

Företaget var beläget i Karlskoga och har ca 320 anställda vid 1990-talets slut.


Bofors LIAB AB

Huvudverksamheten i Bofors LIAB var tillverkning av ammunitionskomponenter samt revidering och konvertering av äldre ammunition. Företaget hade många års erfarenhet av att arbeta med konvertering och sålde även kompletta “liner” för ammunitionsrenovering som kunden fick hjälp att installera i egna anläggningar. Bofors LIAB hade också ansvar för koncernens destruktion av gammal ammunition.

Företaget var till huvuddel beläget i Lindesberg samt i Vingåker och har ca 310 anställda vid slutet av 1990-talet.


Bofors Industrier AB

Företaget bedrev genom ett antal dotterbolag utveckling, tillverkning och handel med produkter som i första hand hade sin avsättning på den civila marknaden.
Bolaget Bofors Applied Technologies hade som sin huvuduppgift att sälja tjänster där militärteknisk kompetens nyttjades inom civila områden.

De övriga bolagen var:

  • Norabel Hansson –pyroteknik
  • Norabel Plast –legotillverkning av plastprodukter
  • SpeSab –specialsnickerier
  • Zakrisdalsverken (Karlstad) –legotillverkning inom bl a kallflytpressning

Inom Bofors Industrier fanns ca 175 anställda vid 1990-talets slut.


Bofors Industriservice

Divisionen förvaltade och underhöll Bofors Industriområden i Karlskoga, samt försåg dessa med hjälpdriftmedel.
Därutöver tillhandahölls kvalificerade tjänster inom en mängd områden, t ex projekteringsteknik, tele/data, transporter, hälsovård, hotell och mässar.

Inom divisionen fanns ca 500 anställda vid slutet av 1990-talet.


Historik

Redan innan 30-åriga kriget hade tagit slut började Bofors att tillverka sina första produkter! Företaget Bofors var över 350 år gammalt och försvarsmaterieltillverkningen startade för mer än 115 år sedan.

År 1894 förvärvade Alfred Nobel Bofors och med honom började en tid av nyinvesteringar och moderniseringar. Företaget producerade nu både stål, krut och kanoner. På 1930-talet utvecklade Bofors ingenjörer den kanon som skulle komma att spela en avgörande roll i andra världskriget –Bofors 40mm luftvärnskanon.
Granatgeväret Carl Gustafs grundkonstruktion härstammar från 1940-talet. På 50-talet vidgade företaget sin verksamhet till att gälla även utveckling och tillverkning av missiler.

Bofors var den svenska försvarsindustri som hade det bredaste produktsortimentet. Bofors-namnet hörde – och hör fortfarande – till världens mest kända och Boforsprodukterna är respekterade världen över för sin höga kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet.


Celsius AB

Celsius var en av Europas stora försvarsmaterielkoncerner. I koncernen ingick företagen Bofors, CelsiusTech, FFV Aerotech och Kockums. Celsius hade sitt huvudkontor i Stockholm, omsätte ca 11 mdr SEK och hade ca 11 000 anställda vid slutet av 1990-talet.